Kohllegal.eu

Mgr. Michael Kohl | Advokát

Podmínky poskytování právní pomoci

Odměna za poskytnutí právní pomoci

1) hodinová odměna obvykle ve výši 2.500, Kč - 4.500,- Kč (dle náročnosti případu), za každou byť započatou hodinu  poskytnuté právní služby. Jednotlivými právními službami se přitom rozumí např. osobní, telefonická či emailová konzultace, sepsání listiny o právním úkonu, sepsání písemného podání či právního rozboru, účast při jednání u soudu či jiného orgánu, jednání s protistranou apod. Vedle této odměny je v případě úspěchu účtována i mimořádná odměna rovnající se přiznané náhradě nákladů řízení.

2) podíl na hodnotě věci ve výši 10-20%

3) fixní - dle dohody

4) paušální - dle dohody

U úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročných, zejména jde-li o poskytování právní pomoci ve večerních nebo nočních hodinách či v den pracovního volna, může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek. Na takové zvýšení odměny advokát klienta předem upozorní.

Výše odměny advokáta závisí na odborné a časové náročnosti poskytované právní pomoci.

Hotové výdaje v souvislosti s poskytnutím právní pomoci

Advokátovi náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím jednotlivé právní služby, zejména na soudní, správní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Cestovní výdaje jsou účtovány v souladu s platnou a účinnou vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ke dni uskutečnění této cesty.

Za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem  advokáta a za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět náleží advokátovi náhrada ve výši jedné poloviny hod. sazby za každou i jen započatou půlhodinu.

Splatnost a záloha

Při prvním úkonu poskytnuté právní pomoci je advokát oprávněn požadovat složení přiměřené zálohy a plnou náhradu očekávaných hotových výdajů. Advokát má právo na poskytnutí další zálohy vždy, jakmile se již poskytnutá záloha blíží vyčerpání. Advokát předkládá každému klientovi vyúčtování poskytnuté právní pomoci. Odměna i hotové výdaje jsou splatné nejpozději do 10 dnů od odeslání faktury či vyúčtování. Za způsob doručení se považuje i doručení emailem. Advokát není plátcem daně z přidané hodnoty.

Advokát vystaví na žádost klienta doklad o poskytnutí právní služby s uvedením data jejího poskytnutí. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient vyžaduje.

Při převzetí právního zastoupení uzavírá advokát s klientem obvykle písemnou smlouvu o poskytování právních služeb. Klient je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, je však povinen zaplatit advokátovi odměnu stanovenou touto smlouvou v rozsahu již poskytnuté právní služby a uhradit mu účelně vynaložené hotové výdaje.
Advokát je oprávněn smlouvu vypovědět pouze v případě, že:
došlo k narušení důvěry mezi klientem a advokátem,
klient neposkytuje advokátovi dostatečnou součinnost,
klient nezaplatil advokátovi odměnu či zálohu na poskytnuté právní služby ani po upomínce k zaplacení.

Výpověď je účinná vždy dnem doručení druhé smluvní straně.
Advokát je povinen vypovědět smlouvu o poskytování právní pomoci s okamžitou účinností, zjistí-li dodatečně některou z těchto skutečností:
již poskytl právní pomoc osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta, anebo
projednávání věci se zúčastnily osoby blízké advokátovi.

Odpovědnost za škodu

Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie sám nebo prostřednictvím svého zástupce či zaměstnance, tj. pokud by zanedbal svou práci, a tím poškodil zájmy svého klienta. Za tímto účelem je advokát pojištěn, a vzniklou škodu tak uhradí klientovi pojišťovna.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Advokát a klient jako spotřebitel mohou své spory řešit alternativně. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.